ZARZĄDZENIE Nr 41/2014

ZARZĄDZENIE Nr 41/2014

Wójta Gminy Krasnystaw

z dnia 01 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca. 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ( Dz. U. 2014.1024) zarządzam co następuję:

§ 1

  1. Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników do dnia 05 września 2014 r.
  2. Wnioski składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014 /2015.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty I Obsługi Interesantów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Janusz Korczyński