WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wniosek - wyprawka szkolna pobierz

Tabela - wyprawka szkolna pobierz

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje w roku szkolnym 2014/2015:

SZKOŁA PODSTAWOWA

UCZNIOWIE KLAS I

W 2014 r Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. –„Wyprawka szkolna” nie są objęci uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I szkoły podstawowej i klasie
I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dla uczniów klas I szkoły podstawowej i klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia od 1 września 2014 r. planuje się odrębne zasady zaopatrzenia w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Podręczniki te będzie zapewniał minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art.22 ad ust.1 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami).

SZKOŁA PODSTAWOWA

UCZNIOWIE KLAS II-III

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia lub oświadczenie
o wysokości dochodów, a w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej uzasadnienie wniosku.

Dokumentowanie dochodu:

− w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku

do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić

zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast zaświadczenia o dochodach,

− zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów za rok 2012
a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie
o wysokości dochodów.

2. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa
w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami), tj. 539 zł na osobę w rodzinie;

2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego,
w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy
w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

4. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 r. będzie wynosić do 225,00 zł.

5. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

1) imię i nazwisko ucznia,

2) klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2014/2015,

3) adres szkoły,

4) wykaz zakupionych podręczników,

5) kwota zakupu,

6) data zakupu,

7) czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

SZKOŁA PODSTAWOWA

UCZNIOWIE KLAS VI

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia lub oświadczenie
o wysokości dochodów, a w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej uzasadnienie wniosku.

Dokumentowanie dochodu:

− w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast zaświadczenia o dochodach,

− zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów za rok 2012
a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie
o wysokości dochodów.

2. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

3) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa
w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami), tj. 539 zł na osobę w rodzinie;

4) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego,
w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy
w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

4. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 r. będzie wynosić do 325,00 zł.

5. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

1) imię i nazwisko ucznia,

2) klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2014/2015,

3) adres szkoły,

4) wykaz zakupionych podręczników,

5) kwota zakupu,

6) data zakupu,

7) czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-6

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych*.

Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły

podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez Ministra - „Nasz Elementarz”.

* Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia

rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

3. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:

− zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej,

lub

− rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (czerwiec, lipiec) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

lub

− dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów za

rok 2012 a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna”

dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego należy dołączyć:

− zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć pisemne uzasadnienie.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna”

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć:

− kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych
(zobacz tabelę)

Rodzice, prawni opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny, mogą pobrać druki

wniosków w sekretariacie szkoły.